Groepsgericht leidinggeven

Richting en sturing geven aan een groep; samenwerkingsverbanden tussen groepsleden stimulerenom doelstellingen te bereiken.

benoemt de opgave waarvoor het team gesteld staat
geeft aan welke resultaten van het team verwacht worden
geeft de eigen positie en wijze van werken aan
maakt de rol van ieder teamlid duidelijk

geeft de planning, procedure en wijze van werken aan
onderkent en benut de verschillende kwaliteiten en talenten van de teamleden
let erop dat de verschillende teamleden een actieve bijdrage leveren
stuurt bij wanneer blijkt dat er spanningen zijn of wanneer de resultaten niet gehaald dreigen te worden

geeft het belang aan van de bijdragen van de verschillende teamleden
stimuleert teamleden om over de grenzen van de eigen afdeling heen te kijken
maakt onderlinge tegenstellingen bespreekbaar en overbrugt deze door te zoeken naar gemeenschappelijke factoren binnen het team
benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de teamleden om te komen tot goede prestaties
vergroot het probleemoplossend vermogen van het team door te stimuleren om met eigen oplossingen te komen voor gerezen problemen

bespreekt strategische doelen, missie en visie met de teamleden en de strategische rol die de teamleden spelen in het inspireren van de lagere managementniveaus
onderkent complexe belangen en onderlinge spanningen, maakt deze bespreekbaar en doet suggesties tot oplossingen
inspireert teamleden door charisma en straalt geloof in de toekomst en in de deskundigheid van de teamleden uit
maakt gebruik van de verschillende competenties en talenten van de teamleden
spoort de teamleden aan om hun competenties en talenten in te zetten om de organisatiedoelen te realiseren
maakt gebruik van de (informele) invloed die teamleden hebben in de organisatie

Groepsgericht leidinggeven is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Energie & actie, Sociabiliteit &contact en Verantwoording & leiderschap hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Kunt u aangeven hoe u met uw beste medewerker omgaat?
Kunt u aangeven hoe u met uw zwakste medewerker omgaat?
Wat doet u om uw medewerkers te motiveren?
Geef eens voorbeeld van een recente situatie waarin u een medewerker heeft aangesproken op onvoldoende resultaten.
Vertel eens over een recente ervaring met een ongemotiveerde medewerker. Wat heeft u gedaan om deze medewerker toch te motiveren?

Besteed gestructureerd aandacht aan de ontwikkeling van uw medewerkers.
Spreek medewerkers zoveel mogelijk aan op hun verantwoordelijkheden.
Ga samen met uw team een gezamenlijke doelstelling opstellen. Deze doelstelling geeft een motief waarbinnen de afzonderlijke teamleden op hun eigen wijze aan het gemeenschappelijke doel kunnen bijdragen.
Vraag aan uw medewerkers wat voor hen uitdagende taken zijn, opdat zij zich optimaal voor hun werk inzetten en zich persoonlijk zullen blijven ontwikkelen.
Vraag 360° feedback aan een collega uit uw organisatie gericht op de vraag in welke mate hij vindt dat u groepsgericht leiderschap vertoont.

Onderzoek hoe de leidinggevende de samenwerking binnen het team stimuleert. Geef daar feedback op.
Geef de leidinggevende het advies om aan het begin van een meeting te vragen wat de gewenste uitkomst hiervan is. Hij kan bijvoorbeeld vragen: ‘Wat zijn jullie verwachtingen van deze vergadering?’
Onderzoek hoe de leidinggevende aan zijn medewerkers ruimte denkt te geven voor twijfels, vragen en onzekerheden. Alert zijn op verbale signalen en lichaamstaal is een belangrijke kwaliteit voor leidinggevenden.
Bespreek met de kandidaat de missie van de gehele organisatie en stel de bijdrage van de eigen afdeling of team vast. Kijk vervolgens naar de samenwerkingsrelaties met andere afdelingen of teams. Bespreek de eisen en wensen die hij aan de andere afdelingen stelt en confronteer hem met de eisen die andere afdelingen aan zijn afdeling stellen.
Ga na welke besluiten binnenkort genomen zullen gaan worden en bekijk de mogelijkheden tot het meer betrekken van medewerkers daarbij.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update