Ondernemerschap

Kansen en mogelijkheden signaleren voor bestaande en nieuwe diensten en producten; daarvervolgens naar handelen.

neemt verantwoorde risico`s
heeft niet veel steun van anderen nodig
is stressbestendig
is ambitieus
weet op het juiste moment `ja` of `nee` te zeggen

is alert op de behoeften en wensen van klanten en speelt hierop in
ziet kansen om klanten te interesseren voor nieuwe producten en diensten en handelt hiernaar
praat in termen van mogelijkheden en niet in termen van belemmeringen
Brainstormt of spart regelmatig met anderen over nieuwe diensten en producten
stapt op anderen af om de diensten en producten onder de aandacht te brengen

kent relevante ontwikkelingen in de organisatie van de klanten en stemt het eigen aanbod hierop af
heeft connecties en benut deze om voorstellen `in de week te leggen`
signaleert knelpunten in de dienstverlening en organisatie van de klanten en benut deze om een relevant aanbod te doen
bouwt netwerkrelaties op en benut deze om de eigen dienstverlening te profileren
gebruikt ongebruikelijke en vernieuwende mogelijkheden om de eigen diensten onder de aandacht te brengen

genereert ideeën omtrent de toekomst van de organisatie en haar dienstenaanbod op middellange en langere termijn en weet deze om te zetten in concrete strategieën en doelen
zoekt actief naar samenwerkingsverbanden, samenwerkingspartners of overnames die de positie van de eigen organisatie versterken
komt met concepten voor diensten en producten die nog niet eerder door anderen op de markt zijn gebracht
herkent het juiste tijdstip waarop naar voren gekomen dient te worden met innovatieve producten en diensten
zoekt naar strategische posities in (inter)nationale netwerken die gunstig kunnen zijn voor de toekomstige positie van de organisatie
mijdt risicovolle beslissingen niet, ook wanneer niet alle aspecten en feiten bekend zijn

Ondernemerschap is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Ambitie & uitdaging, Energie & actie en Onafhankelijk denken & handelen hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Bent u een ondernemend persoon? Kunt u voorbeelden noemen waar dat uit blijkt?
Heeft u wel eens voor uzelf gewerkt? Wat voor bedrijf of activiteit betrof dat? Welke successen heeft u toen behaald?
Heeft u wel eens iets moeten verzinnen om aan geld of extra budget te komen?
Wat heeft u gedaan om uw resultaten in uw laatste functie te verbeteren?
Bent u als leidinggevende of eindverantwoordelijke wel eens in de situatie geweest, waarin de resultaten niet werden gehaald? Wat heeft u toen gedaan?

Zorg dat uw businessmodel beantwoord aan drie vragen: Wat vind ik leuk? Waar ben ik goed in? en Wat doet mijn economische motor draaien?
Probeer te denken buiten de geijkte kaders.
Denk niet alleen aan vandaag, maar investeer vooral in de lange termijn.
Blijf positief, klaag niet.
Werk samen met succesvolle ondernemers. Vraag hen om adviezen.

Bespreek met uw kandidaat zijn toekomst wensen met betrekking tot werk of loopbaan.
Ga samen met uw kandidaat oefenen om doelen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden te definiëren (zogenaamde SMART doelen).
Probeer samen met uw kandidaat te brainstormen over een bepaald probleem. Stel zijn suggesties niet direct ter discussie. Ga daarna de voor- en nadelen van elke suggestie bespreken.
Informeer bij de kandidaat welke competenties hij graag wil inzetten in het werk, welke taken zijn interesse hebben.
Probeer samen met uw kandidaat te brainstormen over een bepaald probleem. Stel zijn suggesties niet direct ter discussie. Ga daarna de voor- en nadelen van elke suggestie bespreken.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update