Organisatiesensitiviteit

Zich bewust tonen van de effecten van keuzes, besluiten en/of activiteiten op de gehele organisatie en onderdelen daarvan.

beschikt over kennis van het functioneren van organisaties
is zich bewust van wat er gaande is in de werkomgeving
kijkt over de muren van het eigen team of de eigen afdeling heen

onderkent de relatie van de eigen werkzaamheden met die van collega`s en houdt hier rekening mee
anticipeert vooraf wat de gevolgen voor de werkzaamheden van collega`s zijn bij het bedenken van nieuwe werkwijzen
heeft zicht op de verhoudingen binnen het team
heeft zicht op de werkwijzen bij klanten en afnemers en sluit hierop aan met de eigen werkwijze

heeft zicht op de wijze waarop de verschillende werkprocessen van de verschillende afdelingen op elkaar aansluiten en elkaar beïnvloeden
anticipeert op de gevolgen van de eigen acties en beslissingen
benut de informele circuits in de eigen organisatie
weet welke personen formeel en informeel invloed hebben op het nemen van beslissingen
weet voor de eigen organisatie relevante informatie aan de juiste personen door te spelen

onderkent de gevolgen van veranderingsprocessen voor de totale organisatie, de mensen, de werkprocessen en de relaties met opdrachtgevers en klanten
onderkent de verschillende culturen van externe klantenorganisaties vlot en past het beleid hierop aan
lobbyt bij invloedrijke personen om de eigen organisatie onder de aandacht te brengen
heeft zicht op de machtsverhoudingen binnen de organisatie
gaat effectief om met ambiguïteit en onduidelijke (machts)verhoudingen

Organisatiesensitiviteit is makkelijk ontwikkelbaar als op de drijfveren Conformeren en Sociabiliteit&contact hoog (7, 8, 9) gescoord wordt.

Hoe heeft u zich de afgelopen maanden op de hoogte gesteld van wat er in uw organisatie of afdeling speelt?
Welke tegengestelde belangen ziet u binnen uw organisatie?
Met welke problemen heeft uw afdeling te kampen gehad in het verleden? Hoe pakte u deze aan? Wat zou u een volgende keer anders doen?
Wat zijn de belangrijkste normen en waarden binnen uw organisatie en hoe gaat u hier in de praktijk mee om?
Van welke ondersteunende afdelingen binnen uw bedrijf heeft u het afgelopen jaar zoal gebruik gemaakt?

Maak tijd vrij om na te denken over de toekomstige trends en ontwikkelingen in de markt en de implicaties voor uw organisatie of werkzaamheden.
Praat regelmatig met anderen over de langetermijnvisie van de organisatie.
Probeer om activiteiten te ondernemen die bijdragen aan visie en strategieontwikkeling zoals netwerken of met collega’s discussiëren over de laatste ontwikkelingen.
Val uw organisatie nooit af in het bijzijn van buitenstaanders.

Zorg dat uw kandidaat de opdracht krijgt een belangrijke klant te bezoeken om te vragen wat er bij deze klant aan ontwikkelingen spelen en laat hem nadenken over de kansen die deze ontwikkelingen met zich meebrengen voor de eigen organisatie.
Licht uw kandidaat in over belangrijke bronnen die u gebruikt om op de hoogte te blijven van uw omgeving: kranten, tijdschriften, internet enzovoort.
Spoor uw kandidaat aan uit te zoeken wat er speelt op politiek, sociaal en economisch vlak in de organisatie en wat dat direct of indirect voor hem betekent.
Zorg dat uw kandidaat 360° feedback vraagt aan anderen. Hoe ervaren zij zijn organisatiesensitiviteit? Wat vinden zij goed gaan en wat zijn eventuele ontwikkelpunten? Bespreek het rapport met hem.
Copyright © TMA Method 1999-2024
TMA Logo Google Play Logo
A new version of this app is available. Update